ปฏิทินกิจกรรม
ที่ รายการ วัน เดือน ปี
1 รับสมัครนักศึกษาทางเว็บไซต์
https://creditbank.cmru.ac.th/predeg
21 กุมภาพันธ์ - 9 มีนาคม 2565
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เป็นผู้เรียนของมหาวิทยาลัย 10 มีนาคม 2565
3 ผู้เรียนบันทึกประวัติผู้เรียนเพิ่มเติมผ่าน Google form
https://shorturl.asia/qGAXU
10 - 15 มีนาคม 2565
4 พบอาจารย์ที่ปรึกษาออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting 11 มีนาคม 2565
5 ผู้เรียนลงทะเบียนเรียนรายวิชาผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
https://reg.cmru.ac.th
11 - 15 มีนาคม 2565
6 ผู้เรียนตรวจสอบตารางเรียนในรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
https://reg.cmru.ac.th
17 มีนาคม 2565
7 ผู้เรียนเข้าเรียนตามตารางเรียนที่มหาวิทยาลัยกำหนด 19 มีนาคม - 15 พฤษภาคม 2565
8 ผู้เรียนพิมพ์ใบชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ณ ธนาคารที่มหาวิทยาลัยกำหนด 4 - 18 เมษายน 2565
9 การสอบปลายภาค 21 - 22 พฤษภาคม 2565
10 ตรวจสอบผลการเรียน 6 มิถุนายน 2565