ปฏิทินกิจกรรม
ที่ รายการ วัน เดือน ปี
1 รับสมัครนักศึกษาทางเว็บไซต์
https://creditbank.cmru.ac.th/pre-degree
16 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2566
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เป็นผู้เรียนของมหาวิทยาลัย 8 มีนาคม 2566
3 ปฐมนิเทศผู้เรียนออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting
Meeting ID : 929 7986 1293   
Passcode : 501892
13 มีนาคม 2566
เวลา 17.00 น.
4 ผู้เรียนลงทะเบียนเรียนรายวิชาผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
http://www.reg.cmru.ac.th
* หลังจากพบอาจารย์ที่ปรึกษาเรียบร้อยแล้ว
13 - 15 มีนาคม 2566
5 ผู้เรียนตรวจสอบตารางเรียนในรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
http://www.reg.cmru.ac.th
16 มีนาคม 2566
6 ผู้เรียนเข้าเรียนตามตารางเรียนที่มหาวิทยาลัยกำหนด 18 มีนาคม - 16 พฤษภาคม 2566
7 ผู้เรียนพิมพ์ใบชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ณ ธนาคารที่มหาวิทยาลัยกำหนด 23 มีนาคม - 11 เมษายน 2566
8 การสอบปลายภาค 20 - 21 พฤษภาคม 2566
9 ผู้เรียนตรวจสอบผลการเรียนในรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน 6 มิถุนายน 2566